mold reusing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold reusing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold reusing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold reusing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold reusing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự dùng lại khuôn