master engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

master engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm master engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của master engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • master engine

    * kỹ thuật

    động cơ chính