master clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

master clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm master clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của master clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • master clutch

    * kỹ thuật

    bộ ly kết chính