master change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

master change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm master change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của master change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • master change

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự thay đổi chính