impervious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious.

Từ điển Anh Việt

 • impervious

  * tính từ

  không thấu qua được, không thấm (nước...)

  không tiếp thu được, trơ trơ

  không thể bị hư hỏng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impervious

  * kinh tế

  không thấm qua được

  * kỹ thuật

  không lọt

  không rò

  không thấm

  không thấm nước

  không xuyên qua

  y học:

  không thấu qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impervious

  not admitting of passage or capable of being affected

  a material impervious to water

  someone impervious to argument

  Synonyms: imperviable

  Antonyms: pervious