impervious to dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious to dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious to dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious to dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious to dust

    * kỹ thuật

    không lọt bụi