impervious bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious bed

    * kỹ thuật

    lớp không thấm