impervious break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious break.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious break

    * kỹ thuật

    lớp xen không thấm nước