impervious to gases nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious to gases nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious to gases giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious to gases.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious to gases

    * kỹ thuật

    ô tô:

    không để khí đi qua