impervious course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious course

    * kỹ thuật

    lớp chống thấm