imperviousness to water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperviousness to water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperviousness to water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperviousness to water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imperviousness to water

    * kỹ thuật

    tính không thấm nước