impervious layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious layer

    * kỹ thuật

    lớp không thấm

    lớp không thấm nước