impervious rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá không thấm