impervious wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious wall

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tường (vách) không thấm

    tường không thấm