impervious fill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impervious fill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impervious fill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impervious fill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impervious fill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khối đắp không thấm