pervious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious.

Từ điển Anh Việt

 • pervious

  /'pə:vjəs/

  * tính từ (+ to)

  để lọt qua, để thấm qua

  sand is pervious to water: cát dễ bị nước thấm qua

  (nghĩa bóng) dễ tiếp thu

  to be pervious to reason: dễ tiếp thu lẽ phải

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pervious

  * kỹ thuật

  lọt được

  thấm nước

  xuyên được

  xuyên qua được

  hóa học & vật liệu:

  thấm qua được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pervious

  admitting of passage or entrance

  pervious soil

  a metal pervious to heat

  Antonyms: impervious