pervious course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pervious course

    * kỹ thuật

    lớp thấm nước