pervious cesspool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious cesspool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious cesspool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious cesspool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pervious cesspool

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể thấm nước thải