perviousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perviousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perviousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perviousness.

Từ điển Anh Việt

 • perviousness

  /'pə:vjəsnis/

  * danh từ

  tính dễ để lọt qua, tính dễ để thấm qua

  tính dễ tiếp thu (lẽ phải, tư tưởng mới...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perviousness

  * kỹ thuật

  độ thấm

  độ thấm qua

  độ xốp

  tính thấm nước

  cơ khí & công trình:

  tính dễ thấm nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet