penetrability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penetrability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penetrability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penetrability.

Từ điển Anh Việt

 • penetrability

  /,penitrə'biliti/

  * danh từ

  tính có thể thâm nhập được, tính có thể thấm qua

  tính có thể xuyên qua

  tính có thể hiểu thấu được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • penetrability

  * kỹ thuật

  độ thấm

  xây dựng:

  khả năng lún sâu

  khả năng thâm nhập

  khả năng thấm qua

  khả năng xuyên sâu

  cơ khí & công trình:

  tính thấm

  tính thẩm thấu

  tính xuyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet