impenetrability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impenetrability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impenetrability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impenetrability.

Từ điển Anh Việt

 • impenetrability

  /im,penitrə'biliti/ (impenetrableness) /im,penitrəblnis/

  * danh từ

  tính không thể qua được, tính không xuyên qua được

  tính không thể dò được; tính không thể hiểu thấu được; tính không thể tiếp thu được; tính không thể lĩnh hội được

  (vật lý) tính chắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet