pervious foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pervious foundation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mòng thấm nước