pervious blanket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious blanket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious blanket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious blanket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pervious blanket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thảm thấm nước