perviously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perviously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perviously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perviously.

Từ điển Anh Việt

  • perviously

    xem pervious