pervious stratum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious stratum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious stratum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious stratum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pervious stratum

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tầng thấm nước