pervious rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervious rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervious rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervious rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pervious rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá thấm nước