hood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hood.

Từ điển Anh Việt

 • hood

  /hud/

  * danh từ

  mũ trùm đầu (áo mưa...)

  huy hiệu học vị (gắn trên áo hay mũ trùm đầu để cho học vị ở trường đại học)

  mui xe (xe đẩy của trẻ con, xe ô tô, bằng vải bạt có thể gập lại)

  miếng da trùm đầu (chim ưng săn)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) Capô (ô tô)

  * ngoại động từ

  đội mũ trùm đầu

  đậy mui lại, che bằng mui

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hood

  * kinh tế

  có nắp

  có nút

  mũ

  nắp

  nút

  * kỹ thuật

  chuông

  chụp hút

  đai

  lớp vỏ macma

  nắp

  nắp che

  nắp đậy

  nắp đậy máy

  mũ

  mui xe

  tấm chắn

  trần

  vành

  vỏ bọc

  vỏ che

  vòm

  vòng

  xây dựng:

  cái vỏ (bơm)

  mái đua tường

  tấm đậy

  vỏ macma

  điện:

  chụp đèn

  vật lý:

  nắp ống kính

  ô tô:

  mui

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hood

  an aggressive and violent young criminal

  Synonyms: hoodlum, goon, punk, thug, tough, toughie, strong-armer

  a protective covering that is part of a plant

  Synonyms: cap

  (slang) a neighborhood

  a tubular attachment used to keep stray light out of the lens of a camera

  Synonyms: lens hood

  (falconry) a leather covering for a hawk's head

  metal covering leading to a vent that exhausts smoke or fumes

  Synonyms: exhaust hood

  the folding roof of a carriage

  a headdress that protects the head and face

  protective covering consisting of a metal part that covers the engine

  there are powerful engines under the hoods of new cars

  the mechanic removed the cowling in order to repair the plane's engine

  Synonyms: bonnet, cowl, cowling

  (zoology) an expandable part or marking that resembles a hood on the head or neck of an animal

  cover with a hood

  The bandits were hooded