hooded seal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hooded seal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hooded seal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hooded seal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hooded seal

    medium-sized blackish-grey seal with large inflatable sac on the head; of Arctic and northern Atlantic waters

    Synonyms: bladdernose, Cystophora cristata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).