graphics method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics method

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp đồ họa