graphics language (gl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics language (gl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics language (gl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics language (gl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics language (gl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ đồ họa