graphics file format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics file format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics file format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics file format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics file format

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khuôn thức tệp đồ họa