graphics editor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics editor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics editor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics editor.

Từ điển Anh Việt

  • graphics editor

    (Tech) chương trình biên soạn đồ họa