graphics data structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics data structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics data structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics data structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics data structure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc dữ liệu đò họa