graphics interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics interface

    * kỹ thuật

    giao diện đồ họa