graphics data file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics data file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics data file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics data file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics data file

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tệp dữ liệu đồ họa