graphics library nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphics library nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphics library giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphics library.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphics library

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thư viện đồ họa