gold fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gold fern

    fern of West Indies and South America having fronds with bright golden-yellow undersides

    Synonyms: Pityrogramma chrysophylla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).