gold bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gold bar

  * kinh tế

  miếng

  thoi

  thỏi vàng

  vàng miếng