gold sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gold sand

    * kỹ thuật

    cát chứa vàng