gold-leaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold-leaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold-leaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold-leaf.

Từ điển Anh Việt

  • gold-leaf

    /'gouldi:f/

    * danh từ

    vàng lá