gold-foil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold-foil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold-foil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold-foil.

Từ điển Anh Việt

  • gold-foil

    /'gouldfɔil/

    * danh từ

    vàng lá