goldfield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goldfield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goldfield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goldfield.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goldfield

    a district where gold is mined

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).