give the glad eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

give the glad eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm give the glad eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của give the glad eye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • give the glad eye

    look seductively at someone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).