flow prognosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flow prognosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flow prognosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flow prognosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flow prognosis

    * kỹ thuật

    dự báo dòng chảy