credit line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit line

    * kinh tế

    mức tín dụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet