credit man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit man

    * kinh tế

    nhân viên điều tra tín dụng