credit slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit slip

    * kinh tế

    phiếu trả tiền