creditor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creditor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creditor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creditor.

Từ điển Anh Việt

 • creditor

  /'kreditə/

  * danh từ

  người chủ nợ, người cho vay

  (kế toán) bên có

 • creditor

  (thống kê) người cho vay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • creditor

  * kinh tế

  bên có (trong sổ sách kế toán)

  chủ nợ

  người bán chịu

  người cho vay

  người chủ nợ

  người có quyền đòi nợ

  * kỹ thuật

  khoản phải trả

  người cho vay

  giao thông & vận tải:

  trái chủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • creditor

  a person to whom money is owed by a debtor; someone to whom an obligation exists

  Antonyms: debtor