creditworthy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creditworthy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creditworthy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creditworthy.

Từ điển Anh Việt

 • creditworthy

  * tính từ

  đáng tin để cho vay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • creditworthy

  * kinh tế

  có khả năng chi trả

  có tư lực

  đáng được vay nợ

  đáng tin tưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • creditworthy

  having an acceptable credit rating

  a responsible borrower

  Synonyms: responsible