credit (cdt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

credit (cdt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm credit (cdt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của credit (cdt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • credit (cdt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tín nhiệm (Tín Dụng)